شرکت خدمات گستـردالونـد در سال ۱۳۹۱ با محوریت صنعت ، کشاورزی و بازرگانی و به منظور تامین بخشی از نیازهای صنعت غذایی و دارویی کشور و همچنین صادرات مواد غذایی بخصوص کشـاورزی در پـارک علمـی و فـن آوری تاسیس گردیـد با استـفاده از تجارب مدیران کارآزموده خـود و همچنیـن پـرورش نیروهای متخصص و تحصیل کرده و آموزش های حین کار پرسنل خود تا مدارج عالی دانشگاهی توانست ارزش افزوده ای قابل توجه برروی مـواد خـام اولیـه ایجـاد نمـوده و در این راه گـواهی نـامه هـای مختلفـی را از جملـه مجوز فن آور پـارک علمی فـن آوری را دریافت نمایـد و در جهت رضـایت هر چـه بیشتـر مشتـریـان داخـل و خـارج گام بردارد.

در این راستا خدمت رسان و تامین کننده  شرکت های لبنی ، دارویی ، هواپیمایی ، صنایع غذایی و سس ،کمپوت و کنسروجات می باشد.

مجموعه مدیران شرکـت با رویکـرد آموزش مداوم  پرسنل و بهـره گیری از دانش به روز و تلاش در جهت جلب رضایت کامل مشتریـان  و همچنین یاری همکاران و صنعتگران گرامی امیدوارند حضور پر رنگ تـری در بـازار های داخلی و خارجی داشته باشند و از تمـامـی ظرفیت های درون و بـرون سازمانی جهت ارتـقاء وتوسعه شرکت و ارائه محصول با کیفیت تر استفاده نمایند .

 

Khadamat Gostare Dalvand Co. was founded in Science and Technology Park in 2012. With a special focus on industrial, agricultural and commercial sectors, this company seeks to fulfill part of the Iranian market’s food and pharmaceutical demands, and to export food products, especially in the field of agriculture, to other countries.

Drawing on the experiences of its skilled managers and specialized and educated staff, and thanks to the extensive on-the-job training and workshops, this firm has generated remarkable added value for the raw materials, succeeding to obtain many certifications, including the technician certificate of the Science and Technology Park. In this regard, one of our primary goals is to enhance satisfaction of our domestic and international customers.

We are proud of providing our services to companies specialized in production of dairy, pharmaceutical and fresh and canned food products.

The company’s executive team, dedicated to the continuous training of personnel and utilization of state-of-the-art technology, endeavors to promote customer satisfaction. Thanks to the assistance of colleagues and industrialists, we hope to expand our activities in the domestic and international markets, and exploit internal and external capacities and potentials to promote the company and supply products of premium quality to customers.